Skip to main content

VEDTÆGTER FOR
TEATERFORENINGEN BORNHOLM

§ 1
Teaterforeningens navn er Teaterforeningen Bornholm (herefter kaldet Teaterforeningen). Dens hjemsted er Bornholm.
§ 2
Teaterforeningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser i henhold til Bkg. nr. 365 af 26. april 2006 med senere ændringer, med henblik på at fremme teaterinteressen inden for foreningens område. Herudover bør teaterforeningen supplere det lokale teatertilbud med teaterforestillinger uden for abonnement for børn og voksne.
Foreningens overskud anvendes udelukkende til foreningens formål.
Teaterforeningen medvirker desuden til at skabe og øge interessen for andre kulturelle arrangementer.
Teaterforeningen samarbejder med kulturudvalget i Bornholms Regionskommune.
§ 3
Abonnement kan tegnes af enhver, der er tilmeldt et folkeregister i Danmark. Abonnementsbilletter må ikke videresælges i erhvervsmæssigt øjemed. Abonnementsvilkårene fastlægges af bestyrelsen,
Ved tegning af abonnement betales et gebyr.
§ 4
Teaterforeningen forpligter sig til alsidighed i repertoiret, idet den køber udbudte forestillinger.
Teaterforeningen har abonnementsindtægter, indtægter ved anden form for billetsalg og indtægter i form af offentlige tilskud.
En del af billetterne skal være til rådighed i frit salg.
§ 5
Foreningens bestyrelse består af 8 personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø.
Bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant for Bornholms Regionskommune. Bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter for disse vælges af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Samtlige valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer deltager.
Beslutningerne træffes ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Der udarbejdes referat af møderne.
Teaterforeningen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved 2 bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Foreningen ansætter en lønnet medarbejder som kasserer.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet hjælp i henhold til godkendt budget.
§ 7
Teaterforeningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni, eller efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, som forudsætter Bornholms Regionskommunes godkendelse. Abonnementsordningens budgetlægning og regnskabsførelse sker dog efter kulturministeriets regler herom.
Bestyrelsen forvalter Teaterforeningens tilskud og øvrige indtægter i overensstemmelse med teaterlovens bestemmelser og hæfter i øvrigt ikke, enkeltvis eller in solidum med mere end
Teaterforeningens formue.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af regnskaber og budgetter og disses rettidige indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder. Regnskabet godkendes af statsautoriseret eller registreret revisor.
§ 8
Generalforsamlingen er Teaterforeningens øverste myndighed. Enhver registreret abonnent i foregående og indeværende sæson har stemmeret på generalforsamlingen.
Afstemningen skal ske mundtligt, med mindre der forlanges skriftlig afstemning.
Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed.
§ 9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 3. kvartal.
Der indkaldes til generalforsamling ved bekendtgørelse i de lokale dagblade med 14 dages varsel. Bestyrelsen fastsætter mødested og -tid.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren forelægger regnskab.
4. Der forelægges endeligt budget for den igangværende sæson.
5. Der forelægges foreløbigt budget for den kommende sæson
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 abonnenter fremsætter skriftlig begæring herom.
En sådan generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse og indkaldes med 8 dages varsel.
§ 10
Beslutning om ændring af vedtægter kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
§ 11
Beslutning om Teaterforeningens ophævelse kan kun træffes af en dertil indkaldt generalforsamling, hvor mindst 50 % af abonnenterne er repræsenteret og mindst 50% af de afgivne stemmer vedtager forslaget.
Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned, og hvor forslaget kan endeligt vedtages med simpelt flertal, uanset hvor mange abonnenter, der er mødt.
Ved foreningens ophør eller ophævelse, skal dens formue i det hele anvendes i overensstemmelse med foreningens formål, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af kulturudvalget i Bornholms Regionskommune forinden udlodning kan finde sted.
§ 12
Beslutninger i henhold til § 10 og § 11 skal godkendes i Bornholms Regionskommune.
Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d 25. september 2014
Jette Glavind Pedersen    Bjarne Olesen
formand                          dirigent
Close Menu